نمونه دادخواست بطلان عقد بيع بلحاظ شرط خلاف مقتضای عقد و مطالبه ثمن معامله

دادخواست بطلان عقد بيع بلحاظ شرط خلاف مقتضای عقد

 

در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص بطلان عقد بيع بلحاظ شرط خلاف مقتضای عقد و مطالبه ثمن معامله تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

ابطال معامله

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

مشاوره حقوقی

نمونه دادخواست

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن تقاضای صدور حکم بر ۱- بطلان عقد بیع مورخ……………. بلحاظ شرط خلاف مقتضای عقد مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب ۲- مطالبه ثمن معامله به مبلغ…………………. ریال با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ………………. لغایت اجرای حکم
منضمات دادخواست ١- دلیل سمت / وكالتنامه ممهور به مهر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ…………..
 ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی، به وکالت از ناحیه موکل (خواهان) به استحضار می رساند:

١- به موجب عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ / شماره….. ششدانگ یک………. به شماره پلاک ثبتی ….. بخش…………. به مساحت……. متر مربع به مبلغ…………….. ریال واقع در……………………….. از خوانده محترم بعنوان بایع، ابتیاع گردیده است.

۲- در ماده………….. این بیع نامه صراحت ذکر شده: موكل بعنوان خریدار هیچگاه حق فروش مبیع را نخواهد داشت.

۳- به موجب مستفاد از قانون مدنی: اگر قاعده ای را که شرط، خلاف آن شده است، قانون جزء ماهیت و اساس عقد می داند می تواند مبطل عقد باشد همچنین شرط خلاف مقتضای عقد یکی از اقسام شرط نامشروع است که به پایه و اساس عقد خلل می رساند و به عبارت ثالثه و در تعریف مقتضای ذات عقد چنین می توان گفت: موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می شود و به خواست دو طرف یا احکام مترتب بر آن، جزء یا لازمه ماهیت عقد است که در ما نحن فيه شرط عدم نقل و انتقال مبیع در عقد بیع پیش گفته، بر خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باعث بطلان آن می شود.

بناء عليهذا: با تقدیم دادخواست حاضر: و استناد به ماده ۲۳۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر پذیرش دعوی و سپس صدور حکم بر بطلان عقد بيع و الزام خوانده به پرداخت ثمن و خسارات وارده بشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت

استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2150 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش