نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه – قاسم نجفی بابادی

تنفیذ صلح نامه

هر عقدی برای اینکه منشا اثر باشد باید مورد رضا و تایید طرفین عقد و به همین جهت نافذ باشد. عقد صلح که طرفین در جهت رفع اختلاف و یا جلوگیری از اختلاف احتمالی به منظور کاهش یا افزایش میزان موضوع دعوی می باشد، باید برای اعتبار آن رضای طرفین موجود باشد تا تنفیذ صلح نامه صورت بپذیرد در غیر این صورت تنفیذ صلح نامه میسر نخواهد بود.

دعوی تنفیذ صلح نامه

دعوی تنفیذ قرارداد

نمونه دادخواست

در زیر دو نمونه دادخواست تحریر گردیده است. باتوجه به نوع دعوی هر فرد خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید و با توجه به اینکه این دعوی بسیار تخصصی می باشد و طرح اشتباه این دعاوی باعت تحمیل هزینه های زیاد مالی و زمانی می شود لذا توصیه می شود از مشاوره وکلای خبره امر استفاده نمایید.

دعوی تایید و تنفیذ سند عادی

 نمونه دادخواست 1

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن صدور حکم بر تنفيذ صلح نامه مورخ….. با احتساب کليه خسارات دادرسي
منضمات دادخواست 1. فتوکپي مصدق صلح نامه مورخ….. ۲. فتوکپي مصدق استشهاديه ۳. استماع شهادت شهود
 ریاست محترم …..

باسلام

احتراماً به استحضار مي رساند:خوانده محترم به موجب صلح نامه مورخ…. هزار مترمربع از يک قطعه زمين داراي پلاک ثبتي …. واقع در بخش….. شهرستان….. را به اينجانب واگذار نموده است حاليه به مراجعات مکرر به خوانده، نامبرده مفاد صلح نامه را انکار مي نمايد.

لذا با تقديم اين دادخواست مستنداً به مواد ۷۵۲،۲۱۹،۱۰ و ۱۳۰۱ قانون مدني صدور حکم بر تنفيذ صلح نامه مورخ ….. با احتساب کليه خسارات قانوني مورد استدعاست.

 

محل امضاء

 

 

نمونه دادخواست 2 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى نام پدر شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخ … و الزام خواندگان (وراث مصالح) به تنظیم سند رسمی صلح شش دانگ پلاک ثبتی … مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی.
منضمات دادخواست 1. فتوکپي مصدق صلح نامه مورخ….. ۲. فتوکپي مصدق استشهاديه ۳. استماع شهادت شهود

 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام ،

احترامًا به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

1. مرحومه … در زمان حیات به موجب صلح نامه عادی مورخ ۱۳۹۱ از یک منزل مسکونی به پلاک ثبتی … فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را به خواهان (دخترش) منتقل نموده و آقای … نیز کاتب و شاهد این صلح بوده است.

2. سابقًا خواهان جهت احقاق حق خود به موجب پرونده کلاسه بایگانی … در شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران در خصوص الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۴۰۶ به این استدلال که صلح املاک طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایست با سند رسمی تنظیم شود، منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد. خواهان از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که به دلیل ثبت اعتراض در خارج موعد قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و قطعی می گردد. ولکن در حال حاضر قرار صادره اعتبار امر مختومه را ندارد و دادگاه محترم فعلی کاملًا مستقل از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر قبلی می تواند به دعوای خواهان رسیدگی ماهوی نماید.

3. صلح نامه عادی مورد استناد خواهان، مطابق ارکان صحت عقد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و موازین شرعی و به نحو صحیح منعقد گردیده است و در پرونده قبلی وراث با طرح ادعای واهی اکراه مصالح، به اصالت آن نیز اقرار نموده اند. فلذا صلحنامه دارای وصف (صحت) و (اصالت) می باشد.

1. با توجه به عمومات قانون مدنی و فقه امامیه و موازین شرعی، هیچ گاه عقد صلح در نظام حقوقی کنونی ایران علیرغم تصویب قانون ثبت، در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید

2. قانون ایین دادرسی مدنی نیز که تاریخ تصویب آن موخر علیهذا نظر به مراتب فوق، صدور حکم بر (به عنوان خواسته مقدماتی) و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح (به عنوان خواسته ترافعی و اصلی) به  نضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمنًا با توجه به اینکه خواندگان در حال انتقال ملک می باشند، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق و اجرای آن قبل از ابلاغ را خواهشمند است.

 

محل امضاء

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش