آیا اجرای حکم الزام زوجه به تمکین نیازمند صدور اجرائیه است؟

اجرای حکم الزام زوجه به تمکین

آیا اجرای حکم الزام زوجه به تمکین نیازمند صدور اجرائیه است؟

✅ برخلاف نظر برخی از همکاران باید گفت که بله؛ اجرای این حکم الزاما بایستی با صدور اجرائیه باشد . اولا طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم دادگاه باید با صدور اجرائیه بعمل آید مگر اینکه محکوم به جنبه اعلامی داشته باشد و مستلزم عملی از سوی محکوم علیه نباشد یا دولت و نهاد های حاکمیتی مسؤول اجرای حکم باشند.

همان طور که می دانیم حکم الزام به تمکین، هیچ یک از ویژگی های مستثنیات قاعده فوق را ندارد. ثانیا از مفاد حکم نیز برمی آید که محکوم به، الزام زوجه به انجام کاری ( تمکین ) است و حکم صرفا جنبه اعلامی ندارد.

اجرای حکم الزام زوجه به تمکین

اگر زوجه پس از صدور اجرائیه حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نشود آیا می توان مثل اجرای سایر احکام ، از طریق قهری اقدام نمود؟

✅ پاسخ منفی است؛ چرا که تمکین از امور غیر مالی است که باید توأم با میل و رغبت زوجه باشد و اجرای قهری آن نیز نه تنها می تواند اثرات نامطلوبی به روحیات زوجه و کانون خانواده بگذارد بلکه مخالف نظم عمومی اجتماعی و خانوادگی است و عرف جامعه نیز آن را برنمی تابد.

اجرای حکم الزام زوجه به تمکین

پس چاره کار چیست ؟

✅ راهکار بینابین این است که ابتدا پس از قطعیت حکم و درخواست اجرا از سوی محکوم له (زوج) نسبت به صدور اجرائیه اقدام می شود. سپس به زوجه ابلاغ می شود که در مهلت قانونی (ده روز) به اختیار و تمایل خود از زوج تمکین و حکم را اجرا نماید.

اگر زوجه پذیرفت که پرونده مختومه می شود اما اگر قیام به اجرای حکم ننماید، واحد اجرای احکام به درخواست زوجه، دادورز را در معیت محکوم له و ترجیحا با هماهنگی سازمان بهزیستی و عزیمت احد از مددکاران آن واحد، به محل زندگی زوجه اعزام می نماید تا به وی تفهیم  شود که آیا حاضر است به منزل مشترک برگردد با خیر! اگر اجابت کرد که در اینصورت زوجین در معیت مددکار بهزیستی و دادورز به منزل مشترک زوجین رفته و مراتب صورتجلسه شده و پرونده طبق مقررات مختومه می شود.

چنانچه زوجه اعلام نماید که حاضر به تمکین نیست، دادورز مراتب را صورتجلسه می نماید و مراتب را به واحد اجرا جهت درج در پرونده منعکس می کند. تصویری از این صورتجلسه در اختیار زوج گذارده می شود تا در صورت تمایل در پرونده نفقه (بعنوان دلیل نشوز زوجه جهت اسقاط حق مطالبه نفقه وی) یا بعنوان مدرکی جهت طرح دعوای اجازه حکم ازدواج مجدد از آن استفاده نماید.

اجرای حکم الزام زوجه به تمکین

آیا به محکوم به دعاوی غیر مالی مثل تمکین نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد ؟

✅ بله؛ هر چند از قانون اجرای احکام مدنی چنین بر می آید که نیم عشر مختص دعاوی مالی است لیکن بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت، برای دعاوی غیر مالی نیز مبلغی را بعنوان هزینه های اجرائی تعیین کرده است.

اجرای حکم الزام زوجه به تمکین

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش