ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری در مورد طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری بیان می دارد:

“هرگاه شخص ثالثی درموضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود. درصورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور رای می نماید.”

 

شرط لازم جهت طرح دادخواست ورود ثالث

1. وجود پرونده ای است که سابقا بر آن در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در حال رسیدگی باشد؛در غیر این صورت، اقدام شخص ثالث برای احقاق حقوق خود باید در قالب طرح دعوای مستقل در سایر مراجع دادگستری یا طرح دعوی اعتراض شخص ثالث دردیوان عدالت اداری صورت پذیرد.

2. شخص ثالث در صورتی می تواند تقاضای ورود به دعوایی را مطرح نماید که در خصوص آن دعوا برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا در ذی حق شدن یکی از طرفین دعوا، خود را ذی نفع بداند.

3. دیوان عدالت اداری می بایست دارای صلاحیت ذاتی جهت ورود در دعوای ورود ثالث باشد.

4. براساس ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری، وارد ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسی حق ورود به پرونده را دارد؛ چه پرونده درمرحله دادرسی بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر باشد.

 

مهلت ورود شخص ثالث در دیوان عدالت اداری

براساس ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری، وارد ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسی حق ورود به پرونده را دارد؛ چه پرونده ورود ثالث در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری و چه پرونده ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باشد.

منظور از ختم دادرسی، مقطعی از دادرسی است که براساس ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاه تمام اقدامات و بررسی های لازم را در خصوص موضوع دعوا انجام داده و دادگاه پرونده را آماده صدور رای می داند.

لذا با توجه به ذکر عبارت ختم دادرسی در ماده فوق الذکر،در صورتی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مقطع ختم دادرسی را اعلام نموده باشد، واردثالث ناگزیر می بایست تا زمان تجدیدنظرخواهی جهت ورود به پرونده صبر کند و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، ناگزیر به طرح دعوای مستقل یا طرح دعوی اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانونی خواهد بود.

 

ورود ثالث از طرف چه اشخاصی قابل پذیرش است؟

به صورت کلی و با توجه به اهدافی که برای ورود ثالث بیان شد تنها اشخاصی می توانند اقدام به چنین کاری نمایند که به نحوی ذی نفع در شکایت مطروح باشند. با این وجود منظور از شخص، اشخاص حقوقی حقوق عمومی را شامل نمیشود.

صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود شکایت مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از مراجع و نهادهای دولتی و عمومی است.

مشاوره حقوقی

به همین دلیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی توانند برای دستیابی به منافع خود چه به عنوان شاکی و چه به عنوان وارد ثالث در موضوع شکایت داخل شوند.

در همین راستا شعبه 7 دیوان عدالت اداری رأیی صادر نموده با این مضمون که ”درخصوص شکایت بانک ملی در پرونده و تحت عنوان وارد ثالث، باتوجه به این که اداره مزبور از جمله ادارات دولتی محسوب می شود و برابر ماده 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی این مرجع جهت رسیدگی به شکایات مردم از تظلمات دولت تاسیس شده، لذا با توجه به مراتب مزبور و دولتی بودن وارد ثالث دراجرای ماده 17 قانون ذکر شده قرار رد شکایت صادر می شود”

لازم به ذکر است در رویه رسیدگی در دیوان در مواردی نیز با استدلال های مختلف ورود واحدهای دولتی به عنوان ثالث پذیرفته شده است اما همانطور که گفته شد این امر برخلاف فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری می باشد.

 

اعتراض به رای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

دادخواست ورود ثالث دردیوان عدالت اداری در صورتی که پرونده اصلی در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مطرح باشد،با ارجاع به این شعبه رسیدگی می گردد و در صورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ولی در فرضی که ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صورت پذیرد، وارد ثالث عملا مرحله دادرسی بدوی را از دست داده است و رای صادره در فرض رد شدن شکایت قطعی خواهد بود و عملا وارد ثالث جز با طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دعاوی مستقل دیگری بر فرض امکان طرح جهت احقاق حقوق خود ندارد و بنابراین ورود ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری می بایست در زمان مقتضی صورت پذیرد.

 

آیا پس از صدور رای نیز ورود ثالث در دیوان عدالت اداری ممکن است؟

ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رابطه با زمانی بود که رای هنوز صادر نشده بود و پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت. برای پاسخ به این سوال میتوان به ماده ۵۷ این قانون استناد کرد. در صورتی که رای صادر شده باشد و پس از آن شخص ثالث متوجه شود، رای صادره موجب نقض حقوق وی شده ، طی مدت ۲ ماه از تاریخ اطلاع از رای صادره، قادر به اعتراض به رای صادر شده است.

در صورتی که خاتمه رسیدگی اعلام شده باشد، دیگر درخواست ثالث مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. در صورتی که پس از صدور رای، ثالث متوجه شود رای صادره موجب ایجاد ضرر به حقوق قانونی وی شده، بایستی ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن ثالث از حکم اعتراض خود را بیان کند.

اعتراض ثالث در شعبه رسیدگی کننده به رای اصلی ارائه و رسیدگی می‌شود. پس از صدور رای و اعلام خاتمه رسیدگی دیگر دعوای ورود ثابث در دیوان عدالت اداری مسموع نخواهد بود و صرفا طبق مورد مذکور در بالا در صورت ورود خلل به حق قانونی ثالث حق اعتراض دارد.

نکته قابل ذکر در این مرحله این است که ورود ثالث در دیوان عدالت اداری در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نمی‌باشد و بایستی در مرحله رسیدگی بدوی صورت گیرد. نحوه نمونه دادخواست و شکایت ورود ثالث در دیوان عدالت اداری باید به گونه باشد که دادگاه دلایل ذی‌نفع بودن ثالث را بپذیرد و شخص ثالث بتواند با همراهی وکیل متخصص و تضمینی گروه وکلای پایتخت از حقوق قانونی خود دفاع نماید.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش