انتقال ملک به غیر با شرط عدم حق انتقال

انتقال ملک به غیر با شرط عدم حق انتقال

حق انتقال به غیر با توجه به عدم سلب حق انتقال

 

پرسش

چنانچه محلی به طور مطلق، بدون ذکر این که جهت سکونت است با کسب یا تجارت و بدون این که حق انتقال به غير سلب شده باشد، به مستأجر واگذار شده است؟ آیا با عنایت به أطلاق فوق، مستأجر حق انتقال به غیر یا حق تغییر سکونت به تجارت و یا بالعکس را تا پایان عدت اجاره دارد یا خیر؟

 

پاسخ

اولا: با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، ذکری از حالتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره تعیین شده باشد، نشده است؛ لذا باید از مقررات اجاره در قانون مدنی استفاده شود.

ثانيا: ماده ۴۹۰ قانون مدنی می گوید: «عين مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید.»

 

بنابراین، در صورتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه ی رسیدگی از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.

مشاوره حقوقی

به این ترتیب چنانچه دادگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است، روابط في مابین تابع قانون سال ۱۳۵۶ بوده و هرچند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد، مقررات مواد ۱۰ و ۱۴ و ۱۹ قانون ۱۴ و ۱۹ قانون مذکور اجرا می شود و در صورتی که به دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد، تابع مقررات

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مدنی بوده و در مدت وجود رابطه ی استیجاری، مستأجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.

 

تکلیف انتقال منافع محل تجاري بدون حق انتقال به غیر

ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند (یک) ماده ۱۴ این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده، تبدیل به بند (الف) ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ شده است. مستأجری که حق انتقال مورد اجاره ی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید. تخلف وی با توجه به مقررات بند ۷ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ از موارد تخلیه بوده و موجر به استناد تخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2343 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش