نمونه دادخواست صدور اجرائیه چک بلامحل از دادگاه

نمونه دادخواست صدور اجرائیه چک بلامحل از دادگاه

 

در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به چک بلامحل تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

صدور اجراییه چک از طریق دادگاه

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

مشاوره حقوقی

نمونه دادخواست  

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن

 درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به چک شماره ….. مورخ ……….. عهده بانک ………….. به مبلغ …………… ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

منضمات دادخواست

 ریاست محترم …..

باسلام

احتراما به استحضار می رساند خوانده محترم اقدام به صدور چک شماره ….. مورخ ……….. عهده بانک ………….. به مبلغ ………………….ریال در وجه موکل نموده است که متاسفانه در تاریخ مندرج در چک به علت فقدان موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شماره با کدرهگیری ………….. مورخ …………….. گردیده است.

علیهذا نظر به مراتب فوق و توجهاً به اینکه وصول چک موصوف منوط به تحقق شرطی نشده و مواجه به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و بابت تضمین نیز نمی باشد لذا مستنداً به ماده 23 الحاقی قانون صدور چک اصلاحی 1397 تقاضای رسیدگی و صدور برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی جهت وصول وجه چک به انضمام كليه خسارات دادرسي و حق الوكاله وكيل به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2185 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !