نمونه دادخواست بطلان معامله (اموال منقول) بلحاظ اشتباه ناشی از تدليس و مطالبه ثمن معامله با خسارت تاخیر در امر تادیه و هزینه دادرسی

نمونه دادخواست بطلان معامله (اموال منقول) بلحاظ اشتباه ناشی از تدليس

در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص بطلان معامله (اموال منقول) بلحاظ اشتباه ناشی از تدليس تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

نمونه دادخواست 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن

تقاضای صدور حکم بر ۱- بطلان معامله مورخ……………… بلحاظ اشتباه ناشی از تدلیس مقوم بر ۵۱ میلیون ریال ۲- مطالبه ثمن معامله به مبلغ ………. ریال با احتساب خسارت تاخیر در امر تادیه از تاریخ…………….. لغایت اجرای حکم ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

منضمات دادخواست  ١- دلیل سمت ۲- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ……….. ۳- جلب نظر کارشناسی رسمی ۴- عند الزوم شهادت شهود

مشاوره حقوقی

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما به استحضار می رساند:

۱- در تاریخ………. معامله ای مابین اصحاب دعوی بشرح مرقوم در فوق واقع و بر اساس آن……………………………………………………. به اینجانب بعنوان خریدار به مبلغ ……………. ریال فروخته و تحویل شد.

۲- پس از تحویل کاشف بعمل آمد: خوانده با خدعه و نیرنگ / جعل / و…… در واقع بجای مبیع واقعی جنسی تقلبی تحویل نموده است.

٣- مستفاد از قانون مدنی: اشتباه اساسی و موثر، خواه در اثر پندارهای نادرست و ظاهر فریبنده رخ دهد یا نتیجه تدلیس و خدعه طرف قرارداد با دیگران باشد، سبب بطلان عقد است چه خیار تدلیس که موجب حق فسخ می باشد ناظر به اشتباه فرعی و بی تاثیر است، و در واقع وسیله ای برای جبران ضرر طرفی که قربانی فریبکاری شده و اکنون با التزامی ناخواسته ولی نافذ روبه روست و به عبارت ثالثه اشتباه عیب اراده که مانع تراضی می باشد باعث بطلان عقد میگردد و به عبارت اخری اشتباه ناشی از تراضی موجب بطلان مطلق است که در ما نحن فيه در معامله یاد شده، اشتباه ناشی از تدلیس خوانده، اشتباه اساسی در ذات موضوع معامله بوده و از عیوب رضا بشمار نمی رود.

بناء عليهذا با تقدیم دادخواست حاضر: رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

اسامی شهود: 1)………………….. ۲)…………………….

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش