نمونه دادخواست بطلان بيع بلحاظ مستحق للغير در آمدن مبیع مطالبه خسارت و غرامت از باب ضمان درک حادث

نمونه دادخواست بطلان بيع بلحاظ مستحق للغير در آمدن مبیع مطالبه خسارت و غرامت از باب ضمان درک حادث

 

در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص بطلان بيع بلحاظ مستحق للغير در آمدن مبیع مطالبه خسارت و غرامت از باب ضمان درک حادث تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

ابطال معامله

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

مشاوره حقوقی

نمونه دادخواست

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ۱- بطلان عقد بيع موضوع مبایعه نامه مورخ….. مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک

۲- مطالبه ثمن معامله به مبلغ………. ریال با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ احراز بطلان لغایت اجرای حکم

۳- مطالبه غرامات وارده بعنوان ضمان درک حادث، به شرح متن فعلا و على الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده تسبیب / تفاوت تمبر خواسته ردیف سوم در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد.

منضمات دادخواست 1. دلیل سمت / وكالتنامه ممهور به مهر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ…. ٣- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ………. مورخ…………… صادره از شعبه… دادگاه….. موضوع کلاسه…. ۴- جلب نظر کارشناس رسمی
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی و ممضى به امضاء موكل به استحضار می رساند:

۱- وفق قرارداد بیع مورخ / شماره…… عقد بیع مابين صحابه دعوی محرز و مدلل است

۲- بر اساس این بیعنامه، ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت….. متر مربع به شماره پلاک ثبتی….. بخش….. واقع در……… به مبلغ…….. ریال به موکل فروخته شده است.

۳- موکل پس از ابتیاع رقبه، اقدام به اخذ جواز ساخت نموده و در زمین ابتیاعی از خوانده ………. طبقه بنای مسکونی احداث نموده است.

۴- با وصف فوق، بر طبق دادنامه شماره ….. مورخ…. تصدیر یافته از شعبه…. دادگاه ……. موضوع کلاسه……… با احراز استحقاق غير بر پلاک ثبتی صدرالتوصيف حكم بر خلع ید موکل و قلع و قمع بناء و مطالبه اجرت المثل به مبلغ….. صادر و این حکم اجرا گردید.

۵- مستفاد از قانون مدنی: در ضمان درک، عهده بایع تنها ناظر به رد ثمن معامله نیست، بلکه باید زیانهای وارده / خریدار (موكل) ناگاه از فساد بیع را جبران نماید این مسئولیت که برخی از حقوقدانان از آن بعنوان ضمان درک حادث یاد می کنند که تلف و خسارت بعد از عقد بوجود می آید یا ضمان درک از اموری است که بعد از عقد حادث می شود و به اعتبار اینکه ضمان درک به تفاوت قیمت بین درخت و بنای ثابت در زمین و بهای قلع شده آنها است گاها ضمان «آرش» نیز نامیده می شود.

بناء عليهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناد به مواد ۳۹۰ و به بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست. تفاوت تمبر خواسته ردیف سوم بر طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم تادیه خواهد شد.

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2329 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش