کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال – قاسم نجفی بابادی

ماهیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

 

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که می تواند بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاهها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاهها در نظر بگیرد.

 

ساختار کمیته هاي انضباطی

1. کمیته هاي انضباطی از یک رئیس و یک معاون (که هر دو باید داراي تحصیلات حقوقی باشند) و حداکثرسه عضو دیگر که الزاما از قوانین و مقررات فوتبال مطلع بوده و به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب اعضاي هیأت رئیسه ، منصوب می شوند ، تشکیل می گردد.

2. اعضاي کمیته انضباطی شهرستان از بین افراد صلاحیتدار ، به پیشنهاد رئیس هیأت فوتبال شهرستان و تصویب رئیس هیأت فوتبان استان منصوب م یشوند.

3. اعضاي کمیته انضباطی هی أت فوتبال است ان از بین افراد صلاحیتدار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال استان و تصویب اعضاي هیأت رئیسه فوتبال استان، منصوب می شوند.

4. مسؤول حقوقی فدراسیون، دبیر کمیته هاي انضباطی و استیناف فدراسیون محسوب می شود که بدون حق رأي در جلسات شرکت نموده و تنظیم صورتجلسات این کمیته ها را بر عهده دارد.(انتخاب دبیر در کمیته هاي انضباطی استان و شهرستان با پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی و تصویب رئیس هیئت فوتبال بوده و وظایف فوق را بر عهده خواهد داشت.

5. کمیته انضباطی با حضور سه نفر از اعضاء که حداقل یکی از آنها رئیس یا معاون کمیته است، تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ می کند.

 

صلاحیت کمیته انضباطی

بر اساس ماده 6 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی و قراردادي در صورت ارجاع ، و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل داراي صلاحیت است:

1. رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی و اخلاقی ناشی از نقض مقررات

2. رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی مربوط به باشگاههاي لیگ برتر.

3. رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آراي غیر قطعی صادر شده از سوي کمیته هاي انضباطی شهرستان ها و استان ها

4. اتخاذ تصمیم درباره اعاده رسیدگی از آراء قطعی شده اي که قرار قبول رسیدگی آنها توسط رئیس کمیته انضباطی صادر شده است.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2165 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش