صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبیال – قاسم نجفی بابادی

 

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که می تواند بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاهها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاهها در نظر بگیرد.

 

ساختار کمیته هاي انضباطی

1. کمیته هاي انضباطی از یک رئیس و یک معاون (که هر دو باید داراي تحصیلات حقوقی باشند) و حداکثرسه عضو دیگر که الزاما از قوانین و مقررات فوتبال مطلع بوده و به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب اعضاي هیأت رئیسه ، منصوب می شوند ، تشکیل می گردد.

2. اعضاي کمیته انضباطی شهرستان از بین افراد صلاحیتدار ، به پیشنهاد رئیس هیأت فوتبال شهرستان و تصویب رئیس هیأت فوتبان استان منصوب م یشوند.

3. اعضاي کمیته انضباطی هی أت فوتبال است ان از بین افراد صلاحیتدار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال استان و تصویب اعضاي هیأت رئیسه فوتبال استان، منصوب می شوند.

4. مسؤول حقوقی فدراسیون، دبیر کمیته هاي انضباطی و استیناف فدراسیون محسوب می شود که بدون حق رأي در جلسات شرکت نموده و تنظیم صورتجلسات این کمیته ها را بر عهده دارد.(انتخاب دبیر در کمیته هاي انضباطی استان و شهرستان با پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی و تصویب رئیس هیئت فوتبال بوده و وظایف فوق را بر عهده خواهد داشت.

5. کمیته انضباطی با حضور سه نفر از اعضاء که حداقل یکی از آنها رئیس یا معاون کمیته است ، تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ می کند.

 

صلاحیت کمیته انضباطی

بر اساس ماده 6 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی و قراردادي در صورت ارجاع ، و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل داراي صلاحیت است:

1- رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی و اخلاقی ناشی از نقض مقررات

2 – رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی مربوط به باشگاههاي لیگ برتر.

3- رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آراي غیر قطعی صادر شده از سوي کمیته هاي انضباطی شهرستان ها و استان ها

4- اتخاذ تصمیم درباره اعاده رسیدگی از آراء قطعی شده اي که قرار قبول رسیدگی آنها توسط رئیس کمیته انضباطی صادر شده است.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2165 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش