نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه – نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه ارث – قاسم نجفی بابادی

دادخواست ابطال تقسیم نامه

موارد ابطال تقسیم نامه

در مواردی مالکین ملک مشاع که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مالکیت مفروز می کنند، بعد از انکه تقسیم انجام شد و تقسیم‌نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آن‌ها و حدود ان مشخص می‌شود که برای صدور سند مالکیت، صدور تقسیم‌نامه لازم می‌باشد.

با این حال، انجام تقسیم و صدور تقسیم‌نامه در مواردی ممکن است که در مورد ان ابطال صورت گیرد. در نتیجه ابطال تقسیم‌نامه صورت بپذیرد.

ابطال تقسیم نامه

 دادخواست ابطال تقسیم نامه 

ذکر چند نکته:

راه های ابطال تقسیم نامه

ابطال تقسیم‌نامه، به دو صورت امکان‌پذیر می باشد و به شرح ذیل است:

1. ابطال تقسیم‌نامه با تراضی شرکا

2. ابطال تقسیم‌نامه به جهت حکم دادگاه

 

چگونگی طرح دادخواست

چنانچه یکی از وراث متوفی نسبت به نحوه تقسیم ترکه اعتراض داشته باشد، باید دادخواستی را با عنوان ابطال تقسیم نامه ارث در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برساند و تنظیم نمایند. بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه خواهان باید مدارک و بینه خود را که لازمه ابطال تقسیم نامه می باشد را به دادگاه تحویل دهد. دادگاه بعد از بررسی و تحقیقات لازم اقدام به صدور حکم ابطال تقسیم نامه ارث خواهد کرد بعد از صدور حکم به ابطال تقسیم نامه ارث سند جدیدی به حکم دادگاه برای طرفین دعوا صادر خواهد شد.

 دادخواست ابطال تقسیم نامه

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال تقسیم‌نامه

دعوی ابطال تقسیم‌نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم‌نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند مالکیت و تفکیک ملک می کند این یک حکم تاسیسی می باشد، چرا که امر جدیدی به موجب رای دادگاه حادث می‌شود. دعوی ابطال تقسیم‌نامه، یک دعوی غیر مالی می‌باشد.

  دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست

 

در زیر 3 نمونه دادخواست در خصوص ابطال تقسیم‌نامه تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای دعوی ابطال تقسیم‌نامه توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

نمونه دادخواست 1

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن اعلام بطلان تقسیم و تقسیم نامه حصه مشاع مورخ……… به شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب
منضمات دادخواست ۱۔ دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق سند مالكيت ٣- فتوکپی مصدق تقسیم نامه عادی مورخ…….. ۵- عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی
 ریاست محترم …..

باسلام

احتراما به وکالت از ناحيه خواهان خاطر عالی را مستحضر می دارد:

١- به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی………… بخش……. موكل به نحو اشاعه و تساوی مالک ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت…. متر مربع واقع در …………. با خوانده محترم می باشد.

۲- در تاریخ……… با تراضی، تصمیم به تقسیم حصه مشاع و تعیین حد و مرز گرفته شده و تقسیم با تعیین متراژ طول و عرض حصه هر یک از طرفین معلوم و در تاریخ………………….مکتوب گردید.

۳- اخيرا كاشف به عمل آمد با ضرب طول و عرض حصه تقسیم شده موکل در حدود…. متر مربع به غلط تقسیم شده است.

۴- به موجب مستفاد از قانون مدنی: اشتباهی مستند بطلان قرار می گیرد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع موثر باشد و غلط باید در اصل تقسیم باشد که در ما نحن فيه غلط در اصل تقسیم حادث شده است.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۶۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و سپس اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

  دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست 2

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن ابطال تقسیم نامه
منضمات دادخواست
 ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

باسلام

احتراما به استحضار می رساند:

1- به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی …………. بخش ……………. اینجانب به نحو اشاعه و تساوی مالک شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت …………. متر مربع واقع در ………… با خوانده محترم می باشم.

۲- در تاریخ ………….. با تراضی، تصمیم به تقسيم حصه مشاع و تعیین حد و مرز گرفته شده و تقسيم با تعیین متراژ طول و عرض حصه هریک از طرفین معلوم و در تاریخ …………. مکتوب گردید.

٣- اخيرا كاشف به عمل آمد که با ضرب طول و عرض حصه تقسیم شده اینجانبا، در حدود ………… متر مربع به غلط تقسیم شده است.

۴- به موجب مستفاد از قانون مدنی اشتباهی مستند بطلان قرار می گیرد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع موثر باشد و غلط باید در اصل تقسيم باشد که در ما نحن فيه غلط در اصل تقسیم حادث شده است.

بنا بر مراتب معنونه در فوق و استنادا به مواد ۶۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و سپس اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست 3

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن ابطال تقسیم نامه هیات تصفیه و تقسیم نسبت به سهم هر یک از شرکا از نفع و ضرر بهای آن
منضمات دادخواست ۱اساسنامه شرکت ۲- روزنامه رسمی ۳- اظهارنامه
 ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام

احتراما به استحضار میرساند اینجانب خواهان ……………….. به عنوان یکی از سهامداران شرکت تجارتی ………………. اقدام به تاسیس شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تعاونی در رابطه با امور …………. نمودیم که تا همین اواخر نیز کسب و کارمان در حد مطلوبی بود.

ولی به علت اعضای مجمع عمومی فوق العاده اقدام به انحلال شرکت …………… نموده و آقایان ………….. به عنوان متصدیان تصفیه انتخاب و اقدامات مربوط به تصفیه را انجام میدهند.

چون یکی از وظایف مدیران تصفیه تعیین حقوق شرکا اعم از نفع و ضرر می باشد آنهم بایستی خواه در ضمن مدت تصفيه خواه پس از ختم آن بایستی قبلا سه مرتبه علاوه بر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و اینکه یک سال هم از تاریخ انتشار اولین اعلان در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی گذشته باشد تا تقسیم دارایی صورت پذیرد که این امر قانونی از سوی متصدیان تصفیه رعایت نشده و چون مطابق یک اصل کلی در مسائل حقوقی نهی موجب فساد است و به عبارت دیگر اعمالی که نهی شده اند اگر تحقق یابند اشکال داشته و باطل می باشند.

لذا با تقدیم این دادخواست حسب مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون تجارت تقاضای ابطال تقسیم نامه متصدیان تصفیه و سپس تقسیم از سوی دادگاه مورد استدعاست.

محل امضاء

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2150 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !