ماهیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

ماهیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که می تواند بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاهها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاه ها در نظر بگیرد.

کمیته انضباطی همچنین در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، دارای صلاحیت است

سرپرست کمیته انضباطی آقای ابوالفضل حسن‌زاده محمدی می باشد که طی حکمی توسط مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال تعیین گردید.

 

ارکان قضایی فدراسیون فوتبال

ساختار قضایی فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است:

الف) کمیته انضباطی فدراسیون

ب) کمیته استیناف

 

ساختار کمیته‌های انضباطی

کمیته‌های انضباطی از یک رئیس و یک معاون (که هر دو باید دارای تحصیلات حقوقی باشند) و سه عضو دیگر که الزاما از قوانین و مقررات فوتبال مطلع‌اند، تشکیل می‌شود

اعضای کمیته انضباطی شهرستان از بین افراد صلاحیتدار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال شهرستان و تصویب رئیس هیئت فوتبال استان منصوب می‌وند

اعضای کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان از بین افراد صلاحیت‌دار، به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال استان و تصویب اعضای هیأت رئیسه فوتبال استان منصوب می‌شوند

 

صلاحیت کمیته انضباطی

کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است:

رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات

رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادر شده از ناحیه کمیته‌های انضباطی شهرستان یا مرکز استان‌ها

اتخاذ تصمیم درباره درخواست اعاده رسیدگی از آرایی که در این کمیته قطعی شده است

 

در خصوص نحوه قضاوت داوران و انجام مسؤولیت مقامات رسمی مسابقات هیچ شکایتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در رکن قضایی فدراسیون فوتبال پذیرفته نمی‌شود، اما در خصوص تخلفات اخلاقی و انضباطی از قبیل اهانت، ایراد صدمه به بازیکنان یا اعضای کادر فنی، گرفتن رشوه و نظایر آن، کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به تخلفات انضباطی و رفتاری داوران (مقامات رسمی مسابقه) حسب مورد فقط در صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون می‌باشد.

 

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی در کمیته انظباطی

اعلام کتبی یا گزارش هیئت ر ئیسه یا مقامات رسمی فدراسیون و هیئت ها

اعلام کتبی گزارش داور مسابقه یا ناظر فدراسیون. (مقامات رسمی مسابقه)

شکایت مقامات رسمی

شکایت مربیان، بازیکنان، کادر پزشکی، سرپرست و دیگر عوامل باشگاه و نیز کارگزاران رسمی فیفا و کارگزاران داخلی منحصراً در مواردی که خودشان در دعوی ذینفع باشند.

در تخلفات مشهود، کمیته های انضباطی رأساً می توانند وارد رسیدگی شوند.

 

 

هزینه دادرسی شکایت در کمیته انظباطی

متقاضی رسیدگی باید قبل از ارائه شکایت یا تقاضا، نسبت به پرداخت هزینه دادرسی به شرح ذیل اقدام نماید:

هزینه دادرسی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مبلغ یک میلیون ریال است که به حساب فدراسیون فوتبال واریز خواهد شد.

هزینه دادرسی در کمیته انضباطی استان پانصد هزار ریال و در کمیته انضباطی شهرستان سیصد هزار ریال تعیین می‌شود که به حساب هیئت‌های فوتبال تابعه واریز می‌شود.

هزینه تجدید نظرخواهی دو برابر هزینه مرحله بدوی خواهد بود

هزینه رسیدگی، در هر صورت، غیر قابل استرداد است، اما هزینه پرداخت شده از سوی معترض در صورت محکوم شدن طرف مقابل از محکوم علیه دریافت و به معترض پرداخت خواهد شد.

 

در پایان هر سال و با تصویب فدراسیون فوتبال، هزینه‌های مذکور، متناسب با شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم در جامعه، تعدیل و رسماً اعلام خواهد شد.

 

آرای قابل تجدید نظر در کمیته انظباطی

آرای کمیته های انضباطی قطعی است، مگر در موارد زیر:

محرومیت از تمامی موارد زیر شامل: ورود به ورزشگاه، انجام مسابقه، حضور در اتاق رختکن و جایگاه نیمکت ذخیره‌ها و شرکت در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال بیش از سه جلسه یا دو ماه بر حسب مورد

انجام بازی بدون حضور تماشاگر، انجام بازی در زمین بی‌طرف یا ورزشگاه خاص بیش از دو جلسه

ابطال نتیجه بازی و تغییر نتیجه آن

اخراج از مسابقات

پس گرفتن جوایز و مقام

کسر امتیازات

تنزل به دسته پایین تر

جرایم نقدی بیش از ده میلیون ریال

 

مرجع تجدید نظر از آرای کمیته انظباطی

تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی فدراسیون، درکمیته استیناف به عمل می آید و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی استان، کمیته انضباطی فدراسیون است و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی شهرستان، مرکز همان استان است و مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت منصفه ساز مان لیگ حرفه‌ای کمیته انضباطی فدراسیون خواهد بود.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2165 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش