آیا می توان دعاوی قراردادهای فوتبال را به ارجاع دادگاه‌ – قاسم نجفی بابادی

ارجاع دعاوی قراردادهای فوتبال به دادگاه‌ها منعی ندارد و مشکلی در این خصوص نیست.

 

در خصوص مراجعه اهالی فوتبال در مورد قراردادها و مطالبات شان به دادگاههای حقوقی قابل ذکر است: با احترام به نظر دوستانی که ارجاع این دعاوی را مغایر با اساسنامه فیفا و مقررات فوتبال می دانند باید عرض شود فیفا هیچگاه چنین مراجعاتی را ممنوع ندانسته است.

 

فیفا در بند سوم ماده ٦٨ اساسنامه خود در قالب یک اصل کلی مراجعه به دادگاهها را ممنوع کرده اما استثنایی را هم در نظر گرفته است. بر اساس این استثنا اگر مقررات فیفا در جایی جداگانه جواز این مراجعات را صادر کرده باشد رجوع به دادگاه ممکن است و منعی ندارد.

ماده ٢٢ مقررات نقل و انتقالات فیفا برای این فدراسیون جهانی یک صلاحیت مضاعف را تعریف کرده و به صراحت هم گفته که صلاحیت فیفا برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اشتغال بازیکنان، حق بازیکنان و باشگاه‌ها را برای مراجعه به دادگاههای مدنی نقض نمی کند.

 

 

لذا در مورد قراردادها و مطالبات که مربوط به اشتغال افراد است می توان به دادگاه‌ها مراجعه کرد و هیچ منع قانونی ندارد. در کنار اساسنامه ، این ماده را نباید فراموش کرد.

 

فیفا در ماده ٢ و ٣ اساسنامه اش به ارزش های انسانی و پرهیز از تبعیض نژادی و در سایه آن نفی برده داری تاکید ویژه دارد. اگر جایی بازیکن یا هر فردی به شغل فوتبالی مشغول باشد اما نتواند حقوقش را دریافت نماید در چارچوب همین دو ماده باید آن را تحلیل کرد. پس فیفا هر راهکار قانونی برای دریافت حقوق و مسائل اشتغال را محترم شمرده و از آن به عنوان یک حق یاد کرده است.یعنی در ماده ٢٢ نقل و انتقالات گفته است بدون نقض حق مراجعه به دادگاه‌های مدنی در امور مربوط به اشتغال، فیفا هم در این موارد صلاحیت رسیدگی دارد. من دادنامه جناب چاوشی دادرس محترم شعبه ٨٧ مجتمع صدر را قبلا هم دیده بودم. این دادنامه کاملا منطبق بر آیین دادرسی مدنی و مقررات فیفاست. بازیکن خواهان چون قبلا به ارکان قضایی فدراسیون مراجعه کرده، دادگاه در همان حدود اظهار نظر نموده و به نظر من اگر بدواً به دادگاه مراجعه می کرد هم دادگاه می توانست ورود در ماهیت نماید و هیچ منعی نداشت.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2165 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !