نمونه دادخواست ابطال معامله – نمونه دادخواست ابطال قرارداد عادی – نمونه دادخواست ابطال مبایعه نامه – قاسم نجفی بابادی

دادخواست ابطال مبایعه نامه

دادخواست ابطال معامله

مقدمه

معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله پولی پرداخت شود.

هر معامله دارای شرایط عمومی است که توسط قانونگذار تعیین شده است ولی طرفین می توانند علاوه بر این شرایط، شرایط خصوصی را هم، با توافق یکدیگر در معامله قرار دهند. این شرایط باید توسط هر دو طرف قرارداد رعایت شود در غیر این صورت قرارداد باطل می شود.

برای برهم زدن معاملات چه از طریق ابطال یا دیگر طرق قنونی، رعایت برخی موارد چه قبل از تقدیم دادخواست چه بعد از ان لازم است که در دیگر مقالات موجود در وب سایت موجود است اما به علت تخصصی بودن این مسئله لازم است موارد خاص معاملات خود که نیاز به بررسی دیقیق دارد را با وکلای متخصص قراردادها در میان بگذارید تا کوچکترین اشتباه باعث از دست رفتن سرمایه های کلان شما نشود.

 

ابطال معامله

دادخواست ابطال معامله

ذکر چند نکته:

دعوی ابطال معامله دعوی مالی است لذا اگر مبلغ قراردادی کمتر از 20ملیون تومان می باشد از طریق شورا و اگر بالای 20 ملیون تومان باشد از طریق دادگاه باید اقدام شود.

ابطال دعاوی ملکی صرفاً از طریق دادگاه باید انجام شود

درنقاطی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد دادخواست های خود را باید از این طریق ارسال نمایید

دادخواست ابطال معامله

نمونه دادخواست

 در زیر سه نمونه دادخواست تحریر گردیده است که هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید آن را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید.

البته با توجه به اینکه این دعوی دارای پیچیدیگی و ظرائف خاصی می باشد و طرح آن مستلزم پرداخت هزینه دعاوی مالی می باشد لذا کوچک ترین اشتباه در تنظیم و دفاع از آن باعث از بین رفتن هزینه ها ی شما و صرف زمان زیادی می شود لذا توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی از مشاوره وکلای متخصص استفاده نمایید.

 


 دادخواست ابطال معامله

نمونه دادخواست 1

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن ۱- اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه مورخ              به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ 210/000/000 ریال

۲- محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ                       به نرخ روز

منضمات  1. تصاویر کارت ملی خواهان ، مبایعه نامه شماره            مورخ              تنظیمی در دفتر مشاورین املاک       ،2. درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد معامله

 ریاست محترم …..

1. با عرض سلام احتراماً اینجانب ………….. به استحضار می رساند خوانده دعوی در تاریخ ……….. به موجب مبایعه نامه شماره ……… که پیوست تقدیم می گردد ، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یکباب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در ………… نموده است.

2. در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت رسمی شخصی به نام ………. می باشد که این مهم با استعلام وضعیت ثبتی ملک معلوم می گردد.

3. با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده (خوانده) از مالک رسمی اجازه فروش نداشته است و از طرفی از ناحیه مالک رسمی فعل یا قولی که دلالت بر تنفیذ و اجاره معامله فضولی انجام شده داشته باشد ، صادر نشده است.

لذا در نهایت، رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را استدعا دارم.

 

امضا

 

نمونه دادخواست 2

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن

1-اعلام بطلان معامله مورخ              به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ 210/000/000 ریال

2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

منضمات دادخواست 1- تصویر مصدق بیع‌نامه شماره ………….. 2- استعلام گردش ثبتی 3- عنداللزوم استعلام از مراجع قانونی
 رياست محترم مجتمع قضايي……….

با سلام و عرض تحیت احتراماً به استحضار می‌رساند: بیع‌نامه مورخ / شماره …………… به دلایل مشروحه آتی‌الذکر از بدو انعقاد باطل بوده است: اولاً برای صحت هر معامله وجود شرایط ذیل اساسی است:

1)قصد طرفین و رضای آن‌ها

2) اهلیت طرفین

3) موضوع معین که مورد معامله باشد

4) مشروعیت جهت معامله ثانیاً به‌موجب مستفاد از قانون مدنی؛ بیع مال وقف صحیح نیست و بیع فاسد اثری بر تملک ندارد چه، کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فساد آن بی‌اطلاع باشد که در ما نحن فیه رقبه مورد ترافع به شماره پلاک ثبتی …….. بخش ……… واقع در ……………………………………………………. به مساحت …………. متر مربع بر اساس سوابق ثبتی موقوفه بوده و به سبب آن عقد منعقده از ابتدای انعقاد باطل به شمار می‌آید.

بنا بر مراتب معنونه فوق و استنادا به مواد 349 و 365 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

امضا

 

 دادخواست ابطال معامله

نمونه دادخواست3

 برگ دادخواست به ……….

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
تعيين خواسته وبهاي آن

1-اعلام بطلان معامله مورخ              به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ 210/000/000 ریال

2- بطلان سند رسمی (موضوع سند ملک است) مورخ              به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ 210/000/000 ریال

3- دستور موقت     4- پرداخت کلیه خسارات قانونی

منضمات دادخواست 1- تصویر مصدق رو و ظهر دو فقره چک 2- تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت 3- پرونده کلاسه …… 4- تصویر مصدق سند شماره ….. . 5- عندالزوم استعلام ثبتی

 ریاست محترم …..

با سلام

1- خوانده محترم ردیف اول به موحب دو فقره چک به شماره های …………… و ……………. به ترتیب مورخ ……………. و ……………. صادره از حساب جاری شماره …………….. بانک ………….. شعبه ……………. مبلغ ……………. به اینجانب بدهکار می باشد که به علت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، بنده طی پرونده کلاسه ……………. مطروحه در شعبه …………. دادگاه ………….. در تاریخ …………….. به طرفیت وی اقامه دعوا نموده‌ام. در تاریخ ……………. قرار تامین خواسته و پس از آن اجرائیه به طرفیت خوانده ردیف اول صادر گردید.

2- پس از ثبت دادخواست علیه خوانده ردیف اول به شرح فوق، نامبرده یک و نیم دانگ مشاع از یک دستگاه آپارتمان خود با پلاک ثبتی ………… فرعی از ………….. اصلی را به منظور فرار از دین و به موجب سند رسمی شماره ……………. مورخ ……………. دفترخانه ……………….. به خوانده ردیف دوم انتقال داده است.

3- خوانده ردیف اول هیچ مال دیگری جهت استیفای طلب اینجانب نداشته و معامله او با خوانده ردیف دوم با توجه به امارات و قرائن زیر صوری و جهت فرار از دین واقع شده است:

الف- خوانده ردیف اول پس از آگاهی از طرح دعوای مطالبه وجه چک توسط اینجانب، یعنی دقیقا 8 روز پس از ثبت دادخواست، اقدام به انتقال ملک فوق نموده است.

ب- به گواهی سند انتقال، ثمن معامله بسیار پایین تر از ارزش واقعی ملک می باشد.

ج- در سند انتقال و به منظور ایجاد سردرگمی برای بنده، آدرس خریدار(خوانده ردیف دوم) همان آدرس فروشنده (خوانده ردیف اول) قید شده که همه این قراین و سایر اوضواع و احوال حاکی از صوری بودن معامله فوق و به قصد فرار از دین می باشد.

لذا با عنایت به مطالب معنونه فوق، مدارک تقدیمی و مستندا به ماده 218 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم بر 1- بطلان معامله فیمابین خواندگان 2- بطلان سند رسمی شماره ……………. مورخ ……………. دفترخانه ……………….. 3- الزام خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

همچنین با توجه به اینکه هر لحظه احتمال انتقال دوباره ملک مذکور از طرف خواندگان به شخص ثالث وجود داشته که در آن صورت دسترسی اینجانب به آن جهت وصول طلب خویش بسیار مشکل خواهد شد، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک فوق الذکر مستدعی است.

 

امضا

دادخواست ابطال معامله

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2165 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !