مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه – قاسم نجفی بابادی

? مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه

 

?چکیده:
رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

 

❇️خلاصه جریان پرونده
آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به خواسته صدور حکم بر افراز ملک مشاع نسبت به ملک شماره ۴۴۱۷ فرعی از اصلی ۱ به شماره ثبت و در صورت عدم افراز فروش ملک به‌انضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ملک زمان تصرف خوانده مقوم به مبلغ چهار میلیون ریال تقدیم و اضافه نموده اینجانبان مالک مشاع به ترتیب اسناد مالکیت پیوستی به دادخواست، تقاضای افراز ملک مشاع ‍[که] از پدر بزرگمان به ارث رسیده را داریم با توجه به اینکه ملک از سال ۸۴ در تصرف خوانده بوده، وی از حاصل زمین [که] آن هم مشاع می‌باشد، سهمی به ما تسلیم ننموده است لذا تقاضای افراز و اجبار خوانده به تحویل ملک و در صورت عدم امکان، افراز و فروش آن‌ را خواستاریم.

نحوه انجام تقسیم ترکه

 

پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب ارجاع گردیده و دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده، خوانده حاضر نگردیده دو نفر از خواهان‌ها خانم‌ها س. و ط. س. در دادگاه حاضر و اظهار داشته‌اند پدربزرگمان در سال ۸۳ و پدرمان در سال ۸۹ فوت نموده، خوانده؛ عموی ناتنی، املاک موضوع خواسته را تصرف نموده و تحویل نمی‌دهد قبلاً دادخواست تقسیم ماترک داده بودیم که رسیدگی شد ولی باز هم ملک را تحویل نمی‌دهد سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۷ اجمالاً چنین رأی داده در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت آقای ح.س. به خواسته افراز پلاک ۴۴۲۷ فرعی نظر به‌اینکه افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که مرجع مزبور پس از بررسی موضوع و در صورت غیرقابل افراز بودن ملک، مبادرت به صدور تصمیم در این‌خصوص می‌نماید و فروش ملک مشاع نیز پس از صدور تصمیم اداره ثبت بر غیرقابل افراز بودن ملک میسور خواهد بود که با این وصف شق اخیر خواسته نیز در وضعیت کنونی قابلیت رسیدگی ندارد لذا در خصوص قسمت اول خواسته به لحاظ صلاحیت اداره ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی مرجع مزبور صادر می‌گردد.

قسمت اخیر خواسته نیز چون متکی به تصمیم واحد ثبتی نمی‌باشد، با صدور قرار عدم استماع دعوی مردود اعلام می‌شود سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

رای دیوان

تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به دادخواست خواهان‌ها و اظهارات نامبردگان درجلسه ۹۱/۸/۲۷ دادگاه دائر به اینکه ملک مشاعی را از پدر بزرگشان به ارث برده‌اند موجه نبوده و رسیدگی به دعوی مطروحه طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۱۳۹۰/۲/۲۰ در صلاحیت رسیدگی دادگاه می‌باشد علی‌هذا ضمن نقض رأی شماره ۰۰۷۱۷-۹۱/۸/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی بناب با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است پرونده اعاده گردد.

رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور – مستشار

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش