طرح هم زمان دعوی ابطال معامله و معامله به قصد فرار از دین – قاسم نجفی بابادی

 

✅ دادنامه  در ارتباط با  اصل قابل استماع بودن دعاوی

 

? چکیده:

دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رأی صادر نماید.

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۶/۳۰

شماره رای نهایی: 9209970222900726

مرجع صدور:

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

برای دیدم متن کامل مقاله “ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از پرداخت دین” اینجا کلیک نمایید

⚖️رای بدوی

‌درخصوص دعوی آقای ف.هـ . به وکالت از موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با مدیریت عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله فی‌مابین خواندگان و ابطال سند رسمی شماره …. مورخ …. دفترخانه …. حوزه ثبتی تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده‌اند خوانده ردیف اول به‌موجب دادنامه های شماره 900…0616 مورخ … پرونده کلاسه 900…94025 و 900…0717 مورخ ۹۰/۶/۳۰ پرونده کلاسه 900…0088 محکوم گردیده به پرداخت مبلغ … ریال بابت وجه چک شماره … مورخ … بانک … به مبلغ … ریال بابت وجه چک شماره … مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک … و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرا و خسارت دادرسی پس از قطعیت دادنامه‌های صدرالذکر و صدور اجرائیه ایضا ابلاغ و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء قطعه سوم تفکیکی پلاک 1693 فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از اصلی واقع در بخش  تهران به انضمام سه دانگ انباری و پارکینگ را که در تملک داشت را با قصد فرار از دین و به نحو صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده ردیف دوم (خواهر خود) به دلالت سند رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ دفترخانه رسمی شماره …. تهران انتقال داده است خوانده نیز در دفاع از دعوی مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به سن قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه وکالت تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید

 

دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ رأی مقتضی و قطعی دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 ⚖️ رای دادگاه تجدیدنظر

‌درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ….. قرار عدم استماع صادر نموده است و استدلال دادگاه نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و به اثبات برساند و رأی قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه قانونی است زیرا در قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و رویه قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً اینکه ماده ۱۹۹ قانونآیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش