آیا در مرحله تجدیدنظرخواهی می‏ توان به دلائل جدید استناد کرد؟

طبق بند 6 ماده 51 قانون فوق‎الذكر خواهان بايد كليه مدارك خود را ضميمه دادخواست نمايد و خوانده نيز مطابق ماده 96 همين قانون بايد كليه مدارك خود را در جلسه دادرسي نخستين حاضر نمايد و لذا در مرحله بدوي ارائه دليل جديد قابل پذيرش نيست در مرحله تجديدنظر، طبق ماده 341 قانون مورد بحث تجديدنظرخواه بايد نكات مندرج در بنـدهاي 1 تا 6 را در دادخـواست قيـدنمـايد. در بنـد6 ايـن مـاده به‎تجديدنظرخواه اجازه داده شده دلائل تجديدنظرخواهي را ذكر كند.
ممكن است از جمله دلائل تجديدنظرخواهي دلائل جديدي باشد كه در مرحله بدوي اقامه نشده در اينصورت تجديدنظر خوانده نيز حسب مقـررات مـاده 346 قـانون يادشـده ضـمن پاسـخ بـه لايحـه تجديدنظرخواهي دلائلي در ردّ دليل تجديدنظرخواه ارائه دهد.
گذشته از استدلال فوق یک نظریه مشورتی وجود دارد که بیان می گردد

 

?  نظریه مشورتی شماره ۸۰۷۱/۷ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  قوه قضائیه

? طبق بند ۶ ماده ۵۱  قانون آیین دادرسی مدنی،  خواهان باید کلیه  مدارک خود را ضمیمه  دادخواست نماید و  خوانده نیز مطابق ماده ۹۶ همین  قانون باید کلیه مدارک خود را در  جلسه دادرسی نخستین حاضر نماید و لذا در  مرحله بدوی ارائه  دلیل جدید قابل پذیرش نیست در مرحله  تجدیدنظر، طبق ماده ۳۴۱ قانون مورد بحث  تجدیدنظرخواه باید نکات مندرج در بنـدهای ۱ تا ۶ را در دادخـواست قیـد نمـاید.

در بنـد۶ ایـن مـاده به ‎تجدیدنظرخواه اجازه داده شده دلائل  تجدیدنظرخواهی را ذکر کند. ممکن است از جمله دلائل تجدیدنظرخواهی دلائل جدیدی باشد که در مرحله بدوی اقامه نشده در این صورت تجدیدنظرخوانده نیز حسب مقـررات مـاده ۳۴۶ قـانون یادشـده ضـمن پاسـخ بـه لایحـه تجدیدنظرخواهی دلائلی در ردّ دلیل تجدیدنظرخواه ارائه دهد.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش